Opći uslovi sudjelovanja

na događaju Dan PANTHEON računovođa 2023

1. OPĆE ODREDBE

Opći uslovi uređuju svrhu i uslove pod kojima će se održavati Dan PANTHEON računovođa 2023 (u daljem tekstu: događaj) koju organizira Datalab BH d.o.o. (u daljem tekstu: Organizator), način prijave na konferenciju, uslove sudjelovanja a i postupak eventualnog otkazivanja prije njegovog održavanja. 

Opći uslovi su sastavni dio prijave za svaki događaj. Pojedinac koji se na bilo koje događanje prijavi, u potpunosti, neopozivo i bezuslovno prihvaća ove Opće uslove, objavljene na web stranici događaja.

2. Prijava na događaj

Prijava na događaj vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici konferencije, gdje pojedinac mora navesti svoje podatke (ime, prezime, preduzeće, e-mail adresa, uloga u preduzeću i telefonski broj). Unosom tih podataka pojedinac tvrdi da su ispravni i potpuni. Prethodna prijava za događaj obavezna je jer je broj mjesta ograničen.

VIP prijave:

  • Rok za VIP pozive: prema definiciji organizatora.
  • Prilikom prijave morate unijeti kod koji vam je dodijeljen u VIP promo polju. Bez unošenja VIP promotivnog broja, registracija će se smatrati redovnom registracijom za plaćanje.
  • Nepotvrđene VIP prijave ne mogu se pretvoriti u popuste na pakete niti vratiti u obliku gotovine.
  • VIP poziv nije prenosiv, osim prema dogovoru i uz znanje i odobrenje organizatora.
  • Ako preduzeće premaši dodijeljenu kvotu VIP poziv, višak se smatra kao platljiva kotizacija.

Registracijom pojedinac također pristaje i dozvoljava organizatoru da zabilježi i / ili fotografira događaj i učini snimke javnim nakon događaja.

3. Sudjelovanje na događaju

Sudjelovanje na događaju je besplatno (sa VIP kotizacijom dodiljenom od strane organizatora) ili plaćeno, ali obavezna je prethodna prijava. Pojedinac snosi troškove prijevoza do lokacije događaja ili druge troškove koji su nastali zbog registracije ili dobrovoljnog sudjelovanja u događaju. Otkazivanje registracije događaja vrši se pismenim na: marketing@datalab.ba

4. OTKAZIVANJE DOGAĐAJA OD STRANE ORGANIZATORA

Organizator zadržava pravo prilagodbe i izmjene sadržaja događaja, a u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili bilo kojeg drugog razloga te se događaj može će se odgoditi ili otkazati. Organizator događaja obavijestit će o otkazivanju događaja najkasnije dan prije događaja pisanim putem na e-mail koji je pojedinac dao prilikom prijave na događaj.

Organizator također zadržava pravo sprječavanja prisustvo osobe koja se ne bi ponašala prikladno ovakvoj vrsti događaja ili koja bi mogla narušiti međuljudske odnose.  U takvom slučaju ili u slučaju otkaza, organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu sudioniku.

5. OTKAZIVANJE DOGAĐAJA OD STRANE SUDIONIKA

Sudionik ima pravo otkazati svoje sudjelovanje u događaju. To se može učiniti isključivo pismenim putem na marketing@datalab.ba do 29. novembra 2023. godine. U slučaju da sudionik odustane od sudjelovanja u drugačijem obliku (na navedeni e-mail) ili kasnije od utvrđenog roka za otkaz, organizator ima pravo naplatiti 100% kotizacije.

VIP odjava:
Nakon potvrde vaše VIP registracije, organizator će za vas osigurati pauzu (osvježenje na pauzi) i materijale za konferenciju. Zbog  povezanih troškova, molimo vas da svoj eventualni otkaz prijavite do 29. novembra 2023. u pisanom obliku na e-mail marketing@datalab.ba Ako se ne odjavite do navedenog datuma, naplatit ćemo 100% naknade  2023. jer ste svoje mjesto rezervisali, a pri tom ga niste na vrijeme otkazali i na taj način dodijelili drugom gostu. 

6. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA

Upravitelj zbirkom osobnih podataka prikupljenih u okviru prijava na događanje ili na neki drugi način u okviru događanja je organizator koji se obavezuje pažljivo pohraniti sve osobne podatke navedene u prijavnici te ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhu za koju su pribavljeni i neće ih proslijediti trećim osobama. Ciljevi su definirani na prijavnom obrascu na web stranici konferencije acckonferencija.datalab.ba.

7. OPĆI USLOVI

Ovi Opći uslovi stupaju na snagu od 10. oktobra 2023. i odnose se na događaj Dan PANTHEON računovođa 2023. koji organizira Datalab BH d.o.o.